Sadarbības uzsākšanas process

Kā daļu no sadarbības uzsākšanas procesa ar mūsu jaunajiem piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un citām ieinteresētajām personām, Neste apstrādā arī personas datus, kas nepieciešami, lai novērstu vai atklātu noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanu un terorisma finansēšanu, kā arī personas datus, kas nepieciešami, lai saskaņā ar nacionālajiem likumiem vienmēr ievērotu tirdzniecības sankcijas. Šī apstrāde ietver personas datus par uzņēmuma patiesā labuma guvējiem un valdes locekļiem: vārdu, dzimumu, tautību, dzīvesvietu un dzimšanas datumu un to, vai persona ir iekļauta sankciju sarakstā vai politiski nozīmīgu personu sarakstā (PNP). Šo datu apstrāde tiek pamatota ar Neste likumīgajām interesēm pārzināt savus partnerus un nodrošināt, lai Neste nepiedalās nekādās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas darbībās vai citās kriminālās vai neētiskās darbībās. Dati tiek apkopoti no uzņēmumu pārstāvjiem un publiskiem avotiem, izmantojot automatizētu analītisko rīku. Uzņēmuma sniegtie dati tiek salīdzināti ar datiem, kas apkopoti no ārējiem avotiem. Šie ārējie avoti ir publiski pieejamas datubāzes, piemēram, valsts uzņēmumu reģistri.

Neste neglabā Jūsu personas datus ilgāk, kā tas ir likumīgi atļauts un nepieciešams tiem nolūkiem, kādiem dati tiek apstrādāti. Glabāšanas periods ir atkarīgs no informācijas rakstura un apstrādes mērķiem. Līdz ar to maksimālais periods var atšķirties atkarībā no izmantošanas.

Vairums no personas datiem, kas saistīti ar Neste darījuma partnera pārbaudes procesu, tiks glabāti visu Jūsu attiecību ar Neste laiku. Pēc tam atsevišķus personas datus Neste var glabāt tikai tik ilgi, kamēr šādu apstrādi pieprasa likums vai kas pamatoti ir nepieciešams juridiskām saistībām vai likumīgām interesēm, piemēram, apstrādes, grāmatvedības, iekšējo pārskatu un salīdzināšanas vajadzībām.