LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie Lietošanas noteikumi („Lietošanas noteikumi“) nosaka Neste tīmekļa vietnes („Tīmekļa vietne“) un citu Neste elektronisko kanālu, piemēram, mobilo aplikāciju “Neste” („Lietojumprogramma“), kopā saukti - „Pakalpojumi“, izmantošanu.

Lietošanas noteikumi veido saistošu vienošanos par Pakalpojumiem starp Jums un Neste Oyj un tā meitasuzņēmumiem (turpmāk „Neste“).

PAKALPOJUMU DARBĪBAS JOMA UN NOTEIKUMU PIEŅEMŠANA

Lūdzam rūpīgi izlasīt šos Lietošanas noteikumus. Instalējot lietojumprogrammu, reģistrējoties kā Pakalpojuma lietotājs vai citādi izmantojot Pakalpojumus, Jūs apstiprināt, ka esat izlasījis, sapratis un akceptējis šos Lietošanas noteikumus.

JŪSU KĀ LIETOTĀJA PIENĀKUMI

Pakalpojumu mērķis ir uzlabot Jūsu kā klienta pieredzi un attīstīt mūsu biznesu, nodrošinot Jūs ar tīmekļa vietni un lietojumprogrammu.

Jums jāglabā PIN kods un/vai parole konfidenciāli, tos nedrīkst nevienam izpaust. Jums ir pienākums regulāri mainīt PIN kodu un paroli, nekavējoties informēt Neste, ja Jums tapis zināms vai Jums ir aizdomas, ka Jūsu PIN kodu un/vai paroli ir nonākusi trešās personas rīcībā.

Piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, Jūs esat atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot Jūsu lietotāja kontu un Jūsu instalēto lietojumprogrammu. Jūs esat pilnībā atbildīgs par visiem veiktajiem darījumiem un citām saistībām, kas veiktas, izmantojot lietojumprogrammu. Noteiktu pakalpojumu funkcionalitāšu izmantošanai var būt nepieciešams, lai Jus būtu sasniedzis 18 gadu vecumu. Pakalpojumu vai to funkcionalitāšu izmantošanai var būt nepieciešama arī atsevišķa reģistrācija vai citi pasākumi.

Neste ir tiesības nepiedāvāt Jums Pakalpojumus vai dažas to funkcijas. Piemēram, Neste piedāvāto produktu apmaksai, izmantojot Pakalpojumus, kuriem nepieciešama kredīta izskatīšana un apstiprināšana..

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Pakalpojumi un to saturs ir Neste, tā grupas uzņēmumu un iespējamo trešo personu intelektuālā  īpašuma tiesības un konfidenciāla informācija. Pakalpojumu un to satura neatļauta kopēšana un koplietošana ir aizliegta, ja vien tā nav īpaši atļauta šajos Lietošanas noteikumos.

Bez iepriekšējas Neste rakstveida piekrišanas Jums nav tiesību:

  • kopēt vai izmantot Pakalpojumus vai jebkādus materiālus, ko tie satur, citiem mērķiem, nekā tie, kas aprakstīti Pakalpojumu sniegšanas noteikumos;
  • pārdot, izplatīt vai citādi nodot Pakalpojumus vai materiālus, ko tie satur, jebkurai trešai personai;
  • izveidot jebkādus atvasinātus darbus no Pakalpojumiem vai materiāliem, ko tie satur;
  • izmantot Pakalpojumus vai jebkādus materiālus, ko tie satur, komerciāliem mērķiem; vai
  • ļaut trešai pusei veikt jebkuru no iepriekš minētajām darbībām.

Jūs piekrītat nekopēt nekādus materiālus vai citus datus tīmekļa vietnē. Jūs varat lejupielādēt no tīmekļa vietnes vienu materiāla eksemplāru vienā ierīcē personiskai un nekomerciālai lietošanai, ja vien Neste nav devusi atsevišķu rakstveida atļauju cita veida lietošanai.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

Saskaņā ar tiesību aktos noteikto maksimālo apjomu tīmekļa vietnē ietvertā informācija tiek sniegta „kāda tā ir”, bez jebkāda veida skaidras vai netiešas garantijas, tostarp garantijas attiecībā uz pārdošanu, intelektuālā īpašuma nepārkāpšanu vai piemērotību noteiktam mērķim. Gadījumā, ja vietnē ir saite uz trešās puses lapu, tā ir paredzēta tikai lietotāju ērtībām, un Neste nav atbildīga par jebkādu šādā tīmekļa lapā ietvertās informācijas saturu vai pareizību.

Ievērojot tiesību aktos noteikto maksimālo apjomu, Neste nekādā gadījumā nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, tostarp tādiem zaudējumiem, kas radušies, neierobežojot netiešus, izrietošus vai īpašus zaudējumus, piemēram, ieņēmumu zaudēšanu vai peļņas zaudēšanu, uzņēmējdarbības pārtraukšanu, datu vai informācijas zudumu, kas izriet no vietnes informācijas izmantošanas veidiem vai nespējas izmantot šo informāciju.

Neste neuzņemas atbildību par jebkādiem netiešiem izdevumiem, zaudējumiem vai zudumiem (ieskaitot iegādes vertību), kas rodas, izmantojot Pakalpojumus vai nespēju izmantot Pakalpojumus. Turklāt Neste nav atbildīga par zaudējumiem, kas rodas nepārvaramas varas vai cita līdzvērtīga un nepamatota notikuma dēļ, kas kavē Neste lietujmprogrammu darbību.

Neste negarantē, ka Pakalpojumi ir pieejami vai ir Jūsu rīcībā bez pārtraukuma, un nav atbildīga par datu zudumu vai iespējamiem zaudējumiem, kas radušies Pakalpojuma pārtraukumu dēļ. Pakalpojumi un dati, kurus esat saglabājis Pakalpojumos, var būt nepieejami līdz turpmākam paziņojumam, piemēram, sakarā ar servera uzturēšanas pārtraukumiem, vai arī dati un citi materiāli var tikt iznīcināti vai neatgriezeniski zaudēti neparedzētu iemeslu dēļ. Neste cenšas Jums iespēju robežās paziņot iepriekš par Pakalpojumu pārtraukumiem.

Neste ir tiesības slēgt Pakalpojumus vai liegt Pakalpojumu vai tā daļas izmantošanu un neapstiprināt pirkumu vai citas darbības, ko esat veicis, izmantojot Pakalpojumus, īpaši šādu iemeslu dēļ:

  1. drošības apsvērumu dēļ;
  2. ir iemesls uzskatīt, ka Pakalpojumus vai to funkciju izmanto nepamatoti, nelegāli vai krāpnieciski;
  3. Jūs izmantojat Pakalpojumus vai to funkciju tādā veidā, kas ir būtiski pretrunā šiem Lietošanas noteikumiem vai Pakalpojuma funkcijas īpašajiem noteikumiem.

Daļa no Pakalpojumiem var ietvert nākotnē vērstus paziņojumus par Neste uzņēmējdarbību, darbības rezultātiem un finansiālo stāvokli. Paziņojumi, kas nav balstīti uz vēsturiskiem faktiem, ir vai var tikt uzskatīti par nākotnē vērstiem paziņojumiem. Šādi nākotnē vērsti paziņojumi balstās uz pastāvošajām ekspektācijām un pieņēmumiem. Paziņojumi ir atkarīgi no zināmiem un nezināmiem faktoriem, kas var radīt būtisku atšķirību Neste vai tā uzņēmējdarbības nozares faktiskajos rezultātos, darbībā vai sniegumā, salīdzinot ar to, ko šie nākotnē vērstie paziņojumi tieši vai netieši pauž. Paziņojumi, ko sniegušas trešās personas, neatspoguļo Neste vai tās vadības viedokļus vai prognozes. Neste nav pienākuma pārbaudīt vai atjaunināt analītiķu vai citu trešo personu izdotos aprēķinus, vai citus nākotnē vērstos paziņojumus. 

Jūs arī pilnībā esat atbildīgs par visiem datiem, par kuriem esat ziņojis vai nosūtījis Pakalpojumiem. Neste patur tiesības jebkurā brīdī dzēst šādus datus. Pakalpojumi var saturēt arī saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Aktivizējot jebkuru no šīm saitēm, Jūs atstājat Neste sniegtos Pakalpojumus. Neste nekādā ziņā nav atbildīga par šādu tīmekļa vietņu darbību, šo tīmekļa vietņu apkopoto datu apstrādi, informācijas saturu, pareizību vai precizitāti šajās tīmekļa vietnēs, vai šādu tīmekļa vietņu izmantošanu. Neste nepārrauga šādu vietņu raksturu vai saturu. Turklāt Neste neiesaka tīmekļa vietnes, informāciju par tām vai jebkuras trešās personas produktiem vai pakalpojumiem. Mēs iesakām rūpīgi izlasīt lietošanas noteikumus un tīmekļa vietņu konfidencialitātes politikas noteikumus.

DAŽĀDI

Neste jebkurā laikā var bez iepriekšējas paziņošanas veikt izmaiņas Pakalpojumos. Neste var arī jebkurā laikā pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu un izdzēst Pakalpojumos ietvertos datus, iepriekš par to nebrīdinot. Neste jebkurā laikā var vienpusēji mainīt vai papildināt šos Lietošanas noteikumus, paziņojot par izmaiņām Pakalpojumos vai sazinoties ar Jums, izmantojot citus līdzekļus. Izmaiņas stājas spēkā, kad par izmaiņām ir paziņots Pakalpojumos vai kad ir nosūtīts paziņojums, izmantojot citus līdzekļus. Turpinot izmantot Pakalpojumus pēc šāda paziņojuma, tiek akceptēti mainītie Lietošanas noteikumi. Ja Jūs nevēlaties pieņemt izmaiņas, diemžēl pēc izmaiņām vairs nevarēsit izmantot mūsu Pakalpojumus. 

Ja vienu vai vairākus Lietošanas noteikumu nosacījumus uzskata par nederīgiem, nelikumīgiem, spēkā neesošiem vai neizpildāmiem, pārējos nosacījumus pēc iespējas precīzāk interpretē saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, kas atbilst šo noteikumu sākotnējam mērķim. Citos aspektos noteikumi paliek spēkā pilnībā. Ar nosacījumu, ka Neste neizmantos nevienu no tiesību punktiem saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem vai atsakās no iespējām izmantot tiesības, pamatojoties uz šiem noteikumiem, tas neierobežo Neste iespējas vēlāk izmantot šīs vai citas tiesības saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem. Mūsu Pakalpojumu sadaļā izmantojam atvērtā koda programmatūru, ar kuru sīkāk varat iepazīties šeit: https://www.neste.lv/lv/content/licences. Šie atvērtā koda programmatūras licences nosacījumi ir piemērojami, kā sīkāk norādīts Pakalpojumu sadaļā. Šos Lietošanas noteikumus reglamentē un interpretē atbilstoši Latvijas tiesību aktiem. Mēs cenšamies atrisināt jebkuras iespējamās nesaskaņas tiešā saziņā ar Jums.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Ja Jums ir kādi jautājumi par Pakalpojumu vai šiem Lietošanas noteikumiem, kā arī sūdzību gadījumā, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu neste.latvija@neste.com.