Neste mobilās aplikācijas lietošanas noteikumi

Mobilā aplikācija "Neste"” ir SIA „Neste Latvija”, reģistrācijas nr. 40003132723 (turpmāk tekstā – Neste) lietotne. Šie mobilās aplikācijas "Neste" lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir spēkā un attiecas uz personu, kura ir lejupielādējusi mobilās aplikācijas "Neste" programmatūru savā viedierīcē („AppStore”, „Google Play”) (turpmāk tekstā – Lietotājs). Pieņemot Noteikumus, Lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem un piekrīt to nosacījumiem. Ja Lietotājs neapstiprina šos noteikumus, turpmāka šīs lietotnes izmantošana nav iespējama.
1. Mobilās aplikācijas "Neste" apraksts
1.1. Izmantojot mobilo aplikāciju "Neste", Lietotājs var apmaksāt pirkumus Neste degvielas uzpildes stacijās Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Somijā, piesaistot mobilajai aplikācijai "Neste" viņam piederošās bankas kartes (turpmāk tekstā- Bankas kartes) vai Neste karti privātpersonām  un juridiskām personām(turpmāk tekstā – Neste karte), kuras viņš vēlas izmantot.
1.2. Mobilā aplikācija "Neste" tiek izmantota, pamatojoties uz vienkāršu licenci, kuru Neste ir izsniegusi Lietotājam. Vienkārša licence ir bezmaksas un darbojas no brīža, kad mobilā aplikācija "Neste" ir lejupielādēta viedierīcē, līdz tās dzēšanai.
1.3. Neste paziņo Lietotājam par apmaksas iespēju ar mobilo aplikāciju "Neste", izmantojot mobilās lietotnes marķējumu, kas izvietots Neste maksājumu terminālos.
1.4. Ar mobilo aplikāciju "Neste" apmaksātie pirkumi ir redzami sadaļā „Vēsture” un „Jaunākie darījumi”. Informācija par pirkumiem tiek glabāta Lietotāja viedierīcē 90 dienas no pirkuma veikšanas brīža vai līdz iziešanai no lietotnes, vai lietotnes izdzēšanai.
1.5. Ar mobilo aplikāciju "Neste" Lietotājs nevar norēķināties par pirkumiem pie Neste sadarbības partneriem.
2. Mobilās aplikācijas "Neste" lietošana
2.1. Lai izmantotu mobilo aplikāciju "Neste", Lietotājam tā ir jālejupielādē savā viedierīcē.
2.2. Lietotājam nepieciešams autentificēties, ievadot prasīto informāciju.
2.3. Mobilās aplikācijas "Neste" piedāvāto funkciju korekta darbība ir atkarīga no Lietotāja izmantojamās viedierīces.
2.4. Obligāts nosacījums mobilās aplikācijas "Neste" izmantošanai ir aktīvs interneta pieslēgums (mobilie dati, Wi-Fi, u.c.).
2.5. Lietotājs var lejupielādēt mobilo aplikāciju "Neste", lai to izmantotu vairākās viedierīcēs. Ja Lietotājs dzēš mobilo aplikāciju "Neste" no viedierīces vai nomaina viedierīci, viņam tā no jauna ir jāuzstāda savā viedierīcē turpmākai lietošanai. Pēc atkārtotas lejupielādes jaunajā lietotnē saglabāsies informācija par darījumiem, kas tika veikti ar Neste karti. Neste negarantē, ka pēc atkārtotas lejupielādes jaunajā lietotnē saglabāsies informācija, par darījumiem, kas tika veikti ar Bankas karti.
2.6. Lietotāja pienākums ir patstāvīgi veikt pasākumus, lai novērstu piekļuvi mobilai aplikācijai "Neste" personām, kurām nav uz to tiesību.
2.7. Tiesības veikt maksājumus, ir tikai mobilajā aplikācijā "Neste"  reģistrētām personām.
2.8. Papildus informācija par “Neste” mobīlās aplikācijas lietošanu ar dažādiem maksāšanas līdzekļiem var atrast Neste mājas lapā www.neste.lv
3. Maksājuma veikšanas kārtība atrodoties Neste degvielas uzpildes stacijā
3.1. Novietojiet savu automašīnu pie Jums vēlamā sūkņa vai elektrouzlādes iekārtas un izslēdziet dzinēju; 
3.2. Izmantojot mobilo aplikāciju "Neste”, sadaļā “Uzpilde” izvēlieties ikonu “Sākt uzpildi/ uzlādi”; 
3.3. Izvēlieties sūkni vai elektrouzlādes iekārtu, no kuras Jūs veiksiet uzpildi vai uzlādi; 
3.4. Izvēlieties maksāšanas līdzekli, ar kuru tiks veikta apmaksa. Ja ir izvēlēts galvenais maksāšanas veids sadaļā “Karšu iestatījumi”, tad izvēli nav nepieciešams veikt un apmaksa notiks ar galveno maksāšanas veidu.
3.5. Ievadiet mobilajā aplikācija "Neste" izveidoto PIN kodu, lai veiktu priekšautorizāciju par degvielas, AdBlue, vai vējstiklu šķidruma uzpildi, vai elektrouzlādi.
3.5.1. Pēc noklusējuma priekšapmaksai ar Bankas karti tiks rezervēti 60 EUR. Jums ir tiesības mainīt priekšapmaksas summu pirms uzpildes vai sadaļā “Karšu iestatījumi”.
3.6. Lai izvairītos no degvielas tvaiku uzliesmošanas, ko var izraisīt elektrostatiskā izlāde, lūgums veikt iepriekš minētās darbības atrodoties transporta līdzeklī;
3.7. Pēc priekšautorizācijas veikšanas Jūs varat atstāt savu automašīnu un piecu minūšu laikā sākt uzpildi vai trīs minūšu laikā uzlādi.
3.8. Kad uzpilde ir pabeigta, novietojiet degvielas uzpildes pistoli atpakaļ sūknī. 

3.8.1. Kad uzlāde ir pabeigta atvieno uzlādes kabeli un novieto to tam paredzētā vietā. 
3.9. Elektronisks čeks par uzpildi vai  darījuma apliecinošs dokuments par elektro uzlādi ir pieejams mobilajā aplikācijā "Neste", sadaļā “Vēsture”. Čeks par degvielas uzpildi papīra formātā ir pieejams āra maksāšanas terminālā.
3.10. Ja pirkums ir veikts ar Bankas karti, starpība starp rezervēto naudas summu un summu par kādu faktiski veikta uzpilde, tiks automātiski atgriezta uz Jūsu mobilajā aplikācijā "Neste" piesaistītās Bankas kartes bankas kontu.
4. Mobilās aplikācijas "Neste" izmantošanas pārtraukšana
4.1. Lietotājs ir tiesīgs jebkurā laikā pārtraukt mobilās aplikācijas "Neste" izmantošanu, izejot no lietotnes vai izdzēšot lietotni no savas viedierīces.
4.2. Ja Lietotājam ir kļuvis zināms vai ir aizdomas, ka viņa kontam mobilajā aplikācija "Neste" ir saņēmusi vai var saņemt prettiesisku piekļuvi cita persona, Lietotājam ir nekavējoties jāveic nepieciešamie drošības pasākumi (tai skaitā mobilās aplikācijas "Neste" lietotāja paroles nomaiņa, mobilajai aplikācijai "Neste" piesaistīto maksāšanas līdzekļu PIN koda/u nomaiņa), lai mazinātu iespējamos riskus.
4.3. Ja mobilā aplikācija "Neste" tiks izdzēsta, Lietotājs vairs nevarēs izmantot mobilo aplikāciju "Neste" savā viedierīcē. Ja Lietotājs atkal vēlas izmantot mobilo aplikāciju "Neste", viņam no jauna ir jālejupielādē mobilā aplikācija "Neste" savā viedierīcē.
5. Atbildība
5.1. Par veikto darījumu un darbību likumību, izmantojot mobilo aplikāciju "Neste", un to sekām atbild Lietotājs. Iespējamos strīdus ar trešajām personām (tostarp iestādi, kas izsniegusi maksājumu karti, un personu, kas saņēmusi prettiesisku piekļuvi mobilajai aplikācijai "Neste"), Lietotājs risina pats.
5.2. Neste atbild tikai par pareizu mobilās aplikācijas "Neste" kā platformas darbību saskaņā ar šiem Noteikumiem.
5.3. Neste piedāvā mobilo aplikāciju "Neste” šajos Noteikumos definētajā veidā (princips „as-is”) un tai nav jānodrošina mobilās aplikācijas "Neste" visas diennakts un nekļūdīga darbība. Neste neatbild par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar to, ja mobilā aplikācija "Neste" nedarbojas vai to nevar izmantot vēlamajā veidā.
5.4. Lietotājs apņemas paziņot Neste par pretenzijām, kas saistītas ar mobilās aplikācijas "Neste" izmantošanu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no brīža, kad radušies pretenzijas iemesli.
5.5. Neste nav atbildīga par pakalpojumu pareizu darbību, kurus piedāvā trešās personas, izmantojot mobilo aplikāciju "Neste", piemēram, par Bankas karšu lietošanas traucējumiem.
6. Datu izmantošana
6.1. Mobilās aplikācijas "Neste" izmantošana paredz, ka Neste apstrādā Lietotāja datus, tostarp personas datus (vārds, uzvārds, mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese) un datus, kas rodas, izmantojot mobilo aplikāciju "Neste", tostarp datus par maksājumiem un to veikšanas vietu (turpmāk tekstā – Dati), un to nodošanu personām, kas saistītas ar pakalpojumu veikšanu, izmantojot mobilo aplikāciju "Neste" (piemēram, bankai).
6.2. Neste savu klientu datus apstrādā saskaņā ar Neste Privātuma politiku.
6.3. Neste apstrādā Datus ar mērķi nodrošināt mobilās aplikācijas "Neste" izmantošanu maksājumu veikšanai Neste degvielas uzpildes stacijās (leģitīmās intereses), kā arī lai izpildītu no likuma izrietošās saistības saskaņā ar šiem Noteikumiem, kā arī saskaņā ar Neste Privātuma politiku.
7. Mobilās aplikācijas "Neste" noteikumu un funkcionalitātes izmaiņas, pakalpojuma izbeigšana
7.1. Neste ir tiesības jebkurā brīdī vienpusējā kārtībā veikt izmaiņas šajos Noteikumos, paziņojot par to Lietotājam vietnē www.neste.lv. No brīža, kad paziņojums par izmaiņām ir nosūtīts uz mobilajā aplikācijā "Neste" reģistrētā Lietotāja e-pasta adresi, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir informēts par izmaiņām. Ja Lietotājs nepiekrīt izmaiņām, viņš apņemas izdzēst mobilo aplikāciju "Neste". Ja Lietotājs turpina izmantot mobilo aplikāciju "Neste", tiek uzskatīts, ka viņš ir piekritis atbilstošajām izmaiņām.
7.2. Lietotājam ir jāielādē mobilās aplikācijas "Neste" programmatūras atjauninājumi, jo tie satur jaunu funkcionalitāti vai izmaiņas esošajā, iespējamo kļūdu labojumus un drošības sistēmas atjauninājumus.
7.3. Neste ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt pakalpojumu sniegšanu ar mobilās aplikācijas "Neste" palīdzību, paziņojot par to 30 dienas iepriekš. Atbilstošais paziņojums tiek nosūtīts uz mobilajā aplikācijā "Neste" reģistrētā Lietotāja e-pasta adresi. Neste nav atbildīga pret Lietotāju par iespējamām sekām, ja nav bijis iespējams lietot mobilo aplikāciju "Neste".
8. Citi noteikumi
8.1. Jautājumos, ko nereglamentē šie Noteikumi, Neste un Lietotājs vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Stājas spēkā no 19.10.2020.