Neste mobilās aplikācijas lietošanas noteikumi

"Neste" mobilā aplikācija ir SIA „Neste Latvija”, reģistrācijas nr. 40003132723 (turpmāk tekstā – Neste) lietotne. Šie "Neste" mobilās aplikācijas lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir spēkā un attiecas uz personu, kura ir lejupielādējusi "Neste" mobilās aplikācijas programmatūru savā viedierīcē („AppStore”, „Google Play”) (turpmāk tekstā – Lietotājs). Pieņemot Noteikumus, Lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem un piekrīt to nosacījumiem. Ja Lietotājs neapstiprina šos noteikumus, turpmāka šīs lietotnes izmantošana nav iespējama

1. "Neste" mobilās aplikācijas apraksts

1.1. Izmantojot "Neste" mobilo aplikāciju, Lietotājs var apmaksāt pirkumus Neste degvielas uzpildes stacijās Latvijā, Igaunijā, Somijā, piesaistot "Neste" mobilajai aplikācijai viņam piederošās bankas kartes (turpmāk tekstā – Kartes), kuras viņš vēlas izmantot.

1.2. "Neste" mobilā aplikācija  tiek izmantota, pamatojoties uz vienkāršu licenci, kuru Neste ir izsniegusi Lietotājam. Vienkārša licence ir bezmaksas un darbojas no brīža, kad "Neste" mobilā aplikācija ir lejupielādēta viedierīcē, līdz tās dzēšanai.

1.3. Neste paziņo Lietotājam par apmaksas iespēju "Neste" ar mobilo aplikāciju, izmantojot mobilās lietotnes marķējumu, kas izvietots Neste maksājumu terminālos.

1.4. Ar "Neste" mobilo aplikāciju apmaksātie pirkumi ir redzami sadaļā „Vēsture” un „Jaunākie darījumi”. Informācija par pirkumiem tiek glabāta Lietotāja viedierīcē 30 dienas no pirkuma veikšanas brīža vai līdz iziešanai no lietotnes.

1.5. Ar "Neste" mobilo aplikāciju Lietotājs nevar norēķināties par pirkumiem pie Neste sadarbības partneriem.

2. "Neste" mobilās aplikācijas lietošana

2.1. Lai izmantotu "Neste" mobilo aplikāciju, Lietotājam tā ir jālejupielādē savā viedierīcē.

2.2. Lietotājam nepieciešams autentificēties, ievadot prasīto informāciju. 

2.3. "Neste" mobilās aplikācijas  piedāvāto funkciju korekta darbība ir atkarīga no Lietotāja izmantojamās viedierīces.

2.4. Obligāts nosacījums "Neste" mobilās aplikācijas izmantošanai ir aktīvs interneta pieslēgums (mobilie dati, Wi-Fi, u.c.).

2.5. Lietotājs var lejupielādēt "Neste" mobilo aplikāciju, lai to izmantotu vairākās viedierīcēs. Ja Lietotājs dzēš "Neste" mobilo aplikāciju no viedierīces vai nomaina viedierīci, viņam tā no jauna ir jāuzstāda savā viedierīcē turpmākai lietošanai. Neste negarantē, ka pēc atkārtotas lejupielādes jaunajā lietotnē saglabāsies informācija, kas tika atspoguļota iepriekšējā lietotnē, tostarp informācija par pirkumiem.

2.6. Lietotāja pienākums ir patstāvīgi veikt pasākumus, lai novērstu piekļuvi "Neste" mobilai aplikācijai personām, kurām nav uz to tiesību.

2.7. Tiesības veikt maksājumus, ir tikai "Neste" mobilajā aplikācijā reģistrētām personām.

3. Maksājuma veikšanas kārtība atrodoties Neste degvielas uzpildes stacijā

3.1. Novietojiet savu automašīnu pie Jums vēlamā sūkņa un izslēdziet dzinēju;

3.2. Izmantojot "Neste" mobilo aplikāciju, sadaļā “Uzpilde” izvēlieties ikonu “Sākt uzpildi”;

3.3. Izvēlieties sūkni, no kura Jūs veiksiet uzpildi;

3.4. Ievadiet mobilajā aplikācija "Neste" izveidoto PIN kodu, lai veiktu priekšapmaksu par degvielas, AdBlue vai vējstiklu šķidruma uzpildi;

3.5. Ja "Neste" mobilajai aplikācijai ir piesaistītas vairākas banku kartes, tad pirms PIN koda ievades Jums ir jāizvēlās bankas karte, ar kuru tiks veikta priekšapmaksa.

3.6. Pēc noklusējuma priekšapmaksai tiks rezervēti 60 EUR. Jums ir tiesības mainīt rezervācijas summu, veicot 3.4. punktā minēto darbību vai nomainot sadaļā “Karšu iestatījumi”.

3.7. Lai izvairītos no degvielas tvaiku uzliesmošanas, ko var izraisīt elektrostatiskā izlāde, lūgums veikt iepriekš minētās darbības atrodoties automašīnā;

3.8. Pēc priekšapmaksas veikšanas, Jūs varat atstāt savu automašīnu un piecu minūšu laikā sākt uzpildi.

3.9. Kad uzpilde ir pabeigta, novietojiet degvielas uzpildes pistoli atpakaļ sūknī.

3.10. Informācija par uzpildi ir pieejama "Neste" mobilajā aplikācijā. Čeks papīra formātā ir pieejams āra maksāšanas terminālā.

3.11. Starpība starp rezervēto naudas summu un summu par kādu faktiski veikta uzpilde, tiks automātiski atgriezta uz Jūsu "Neste" mobilajā aplikācijā  piesaistītās bankas kartes bankas kontu.

4. "Neste" mobilās aplikācijas izmantošanas pārtraukšana

4.1. Lietotājs ir tiesīgs jebkurā laikā pārtraukt "Neste" mobilās aplikācijas izmantošanu, izdzēšot lietotni no savas viedierīces.

4.2. Ja Lietotājam ir kļuvis zināms vai ir aizdomas, ka viņa kontam "Neste"mobilajā aplikācija  ir saņēmusi vai var saņemt prettiesisku piekļuvi cita persona, Lietotājam ir nekavējoties jāveic nepieciešamie drošības pasākumi (tai skaitā "Neste" mobilās aplikācijas lietotāja paroles nomaiņa, "Neste" mobilajai aplikācijai piesaistīto bankas karšu lietotnes PIN koda nomaiņa), lai mazinātu iespējamos riskus.

4.3. Ja "Neste" mobilā aplikācija  tiks izdzēsta, Lietotājs vairs nevarēs izmantot "Neste" mobilo aplikāciju savā viedierīcē. Ja Lietotājs atkal vēlas izmantot "Neste" mobilo aplikāciju, viņam no jauna ir jālejupielādē "Neste" mobilā aplikācija savā viedierīcē.

5. Atbildība

5.1. Par veikto darījumu un darbību likumību, izmantojot "Neste" mobilo aplikāciju, un to sekām atbild Lietotājs. Iespējamos strīdus ar trešajām personām (tostarp iestādi, kas izsniegusi maksājumu karti, un personu, kas saņēmusi prettiesisku piekļuvi "Neste" mobilajai aplikācijai), Lietotājs risina pats.

5.2. Neste atbild tikai par pareizu "Neste" mobilās aplikācijas kā platformas darbību saskaņā ar šiem Noteikumiem.

5.3. Neste piedāvā "Neste” mobilo aplikāciju šajos Noteikumos definētajā veidā (princips „as-is”) un tai nav jānodrošina "Neste" mobilās aplikācijas visas diennakts un nekļūdīga darbība. Neste neatbild par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar to, ja "Neste" mobilā aplikācija nedarbojas vai to nevar izmantot vēlamajā veidā.

5.4. Lietotājs apņemas paziņot Neste par pretenzijām, kas saistītas ar "Neste" mobilās aplikācijas izmantošanu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no brīža, kad radušies pretenzijas iemesli.

5.5. Neste nav atbildīga par pakalpojumu pareizu darbību, kurus piedāvā trešās personas, izmantojot "Neste" mobilo aplikāciju, piemēram, par bankas karšu lietošanas traucējumiem.

6. Datu izmantošana

6.1. "Neste" mobilās aplikācijas izmantošana paredz, ka Neste apstrādā Lietotāja datus, tostarp personas datus (vārds, uzvārds, mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese) un datus, kas rodas, izmantojot "Neste" mobilo aplikāciju, tostarp datus par maksājumiem un to veikšanas vietu (turpmāk tekstā – Dati), un to nodošanu personām, kas saistītas ar pakalpojumu veikšanu, izmantojot "Neste" mobilo aplikāciju (piemēram, bankai).

6.2. Neste apstrādā Datus ar mērķi nodrošinat "Neste" mobilās aplikācijas  izmantošanu maksājumu veikšanai Neste degvielas uzpildes stacijās (leģitīmās intereses), kā arī lai izpildītu no likuma izrietošās saistības saskaņā ar šiem Noteikumiem, kā arī saskaņā ar Neste Privātuma politiku (links).

7. "Neste" mobilās aplikācijas noteikumu un funkcionalitātes izmaiņas, pakalpojuma izbeigšana

7.1. Neste ir tiesības jebkurā brīdī vienpusējā kārtībā veikt izmaiņas šajos Noteikumos, paziņojot par to Lietotājam vietnē www.neste.lv. No brīža, kad paziņojums par izmaiņām ir nosūtīts uz "Neste" mobilajā aplikācijā reģistrētā Lietotāja epasta adresi, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir informēts par izmaiņām. Ja Lietotājs nepiekrīt izmaiņām, viņš apņemas izdzēst "Neste" mobilo aplikāciju. Ja Lietotājs turpina izmantot "Neste" mobilo aplikāciju, tiek uzskatīts, ka viņš ir piekritis atbilstošajām izmaiņām.

7.2. Lietotājam ir jāielādē "Neste" mobilās aplikācijas programmatūras atjauninājumi, jo tie satur jaunu funkcionalitāti vai izmaiņas esošajā, iespējamo kļūdu labojumus un drošības sistēmas atjauninājumus.

7.3. Neste ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt pakalpojumu sniegšanu ar "Neste" mobilās aplikācijas palīdzību, paziņojot par to 30 dienas iepriekš. Atbilstošais paziņojums tiek nosūtīts uz "Neste" mobilajā aplikācijā reģistrētā Lietotāja epasta adresi. Neste nav atbildīga pret Lietotāju par iespējamām sekām, ja nav bijis iespējams lietot "Neste" mobilo aplikāciju.

8. Citi noteikumi

8.1. Jautājumos, ko nereglamentē šie Noteikumi, Neste un Lietotājs vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī labas ticības un saprātīguma principa.

Stājas spēkā no 03.02.2020.