Neste Ekstraneta lietošanas noteikumi

1. Izmantotie termini: 

Neste – SIA "Neste Latvija", reģ. Nr. 40003132723, juridiskā adrese Bauskas iela 58a, Rīga, LV-1004.

Ekstranets – Neste Ekstranets ir pašapkalpošanās platforma, kas nodrošina tās lietotājam iespēju sekot līdzi sava Neste degvielas kartes konta atlikumam, pirkumu vēsturei un piešķirtajai atlaidei, kā arī pārvaldīt savu Neste degvielas karti, nosakot tai diennakts un/vai mēneša limitus, pēc nepieciešamības mainīt tās lietotāju un bloķēt to.

Klients – fiziska persona vai juridiskās personas pilnvarota atbildīgā persona, kas ir tiesīga veikt Ekstraneta operācijas un kuras identitāte tiek nodrošināta ar tai piešķirto lietotāja vārdu un paroli.

Termini un noteikumi – apraksta Ekstraneta lietošanas noteikumus, kas nosaka Neste un Klienta attiecības attiecībā uz Ekstraneta lietošanu. Noteikumi un saistības, kas nosaka Neste un Klienta attiecības saistībā ar Neste degvielas kartes lietošanu ir atrunāti starp Neste un Klientu noslēgtajā Degvielas kartes līgumā.

Degvielas kartes līgums - līgums, kas noslēgts starp Neste un Klientu par bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļa - degvielas kartes izmantošanu.

Operācijas –  bilances un piešķirtās atlaides pārlūkošana, pirkumu atskaišu sagatavošana, apskate un saglabāšana, pieteikumu nosūtīšana un informācijas pārlūkošana Ekstranetā.

Maksāšanas līdzeklis – karte un Neste Mobilā aplikācija, kas kopā un atsevišķi tiek izmantota maksājumu pakalpojumā. Izmantojot Maksāšanas līdzekli, Klients var samaksāt Neste vai pārdevējam sadarbības partneru tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās. Par produktiem sadarbības partneru tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās var norēķināties tikai ar Neste plastikāta karti.

2. Klienta identifikācija, lietojot Ekstraneta Operācijas

Reģistrējoties Ekstranetam un ielogojoties tajā pirmo reizi, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar Ekstraneta lietošanas noteikumiem un apņemas tos pildīt. Neste apstiprina, ka Klienta personas dati, ko par sevi ir iesniedzis Klients, tiks uzglabāta, apstrādāta, izmantota un aizsargāta atbilstoši Degvielas kartes līguma vajadzībām, piemērojamajam fizisko personu datu aizsardzības regulējumam un citiem normatīvajiem aktiem. Ar NESTE privātuma politiku var iepazīties mājaslapā neste.lv/privatumapolitika, zvanot uz tālr. 66013355 vai klātienē NESTE birojā.
Ekstraneta Operācijas var veikt, izmantojot Klientam piešķirto Lietotāja vārdu un paroli, kas nosūtīta uz Klienta Neste Ekstraneta pieteikumā norādīto e-pasta vēstuli vai, ja Lietotājs ir fiziska persona, Klients veic pašreģistrāciju Ekstranetā, izmantojot savu personas kodu, Neste rēķina numuru un e-pasta adresi. Neste neveic papildu Klienta identifikāciju un neatbild par nepareizu datu lietošanu. Visas Klienta veiktās Operācijas Ekstranetā Neste uzskata par pareizām un pēc Klienta vēlmēm izpildāmām.
Ekstranetā iespējama laika nobīde datu un informācijas atspoguļošanā. Gadījumos, kad ikmēneša rēķinā/atskaitē atspoguļotā informācija nesakrīt ar Ekstranetā atspoguļoto, par pareizu tiek uzskatīta ikmēneša rēķinā/atskaitē redzamā informācija.
Neste patur tiesības bloķēt pieeju Ekstranetam vai nepiešķirt Lietotāja tiesības šādos gadījumos:
Neste ir pieejama informācija, ka pieejas dati Ekstranetam ir kļuvuši zināmi trešajai personai, vai
Klients kavē rēķina apmaksu, vai
Neste Degvielas kartes līgums ir lauzts.
*Ja Klients juridiska persona nav izmantojis Ekstranetu vairāk kā 12 mēnešus, Lietotāja pieeja Ekstranetam tiek slēgta un, lai to atjaunotu, Klientam nepieciešams aizpildīt jaunu pieteikumu Neste Ekstranetam.

3. Ekstraneta Operācijas

-Neste plastikāta karšu pārvaldība

-dienas/mēneša limitu regulēšana, karšu bloķēšana u.c.

-degvielas patēriņa kontrole (atskaišu pieprasīšana)

-čeka kopijas pieprasīšana

-Neste kartes un Rimi kartes apvienošana (privātpersonām)

-rēķinu PDF formātā pieprasīšana par pēdējiem 6 mēnešiem (juridiskām personām)

-plastikāta karšu pasūtīšana (juridiskām personām)**

-virtuālo karšu pasūtīšana un pārvaldība (juridiskām personām)**

** Uzņēmuma paraksttiesīgā persona uzņemas atbildību par uzņēmumam piešķirto Ekstraneta Lietotāja vārdu un paroli, tā nodošanu citiem uzņēmuma darbiniekiem.

4. Drošība

Klients apņemas sargāt un neizpaust trešajai personai Ekstraneta Lietotāja vārdu un paroli. Ja šie dati kļuvuši zināmi trešajai personai, Klients apņemas nekavējoties informēt Neste. Neste apņemas saprātīgā laika periodā, bet pēc iespējas ātrāk, bloķēt šo pieeju Ekstranetam un tā Operācijām. Klients garantē, ka trešajai personai nav pieejas Klienta e-pasta adresei, uz kuru Neste pēc pieprasījuma nosūta pieejas datus Ekstranetam.
Šie noteikumi stājas spēkā ar Klienta reģistrāciju Ekstranetā.
Klienta pienākums ir informēt Neste par Ekstranetā atspoguļotās Klienta informācijas (fiziskas personas vārds, uzvārds, pilnvarotās atbildīgās personas vārds, uzvārds, juridiskas personas nosaukums,  e-pasta adrese, tālruņa numurs) maiņu. Neste uzskata, ka Klienta informācija ir pareiza, ja nav saņemta jauna informācija par tās izmaiņām.
Neste patur tiesības mainīt šos Ekstraneta lietošanas noteikumus, publicējot informāciju www.neste.lv .
Jautājumos, kuri nav atrunāti šajos noteikumos, spēkā ir starp Neste un Klientu noslēgtā Degvielas kartes līguma noteikumi.

Spēkā no 01/02/2019

*Papildināts 03/03/2021

**Papildināts 09/09/2021